Звіт директора

ВПУ № 17 м. Генічеська Херсонської області Маслова І.Г.

про роботу в 2016-2017 навчальному році

Призначення директора на посаду згідно діючого законодавства здійснюється Міністерством освіти і науки України на основі Контракту. Контракт укладено 16 травня 2016 року терміном на п’ять років.

Протягом 2016-2017 навчального року мною визначалася чисельність працівників навчального закладу, штатний розпис у межах наявного фонду заробітної плати, які затверджувалися начальником управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації. Терміни затвердження не порушувалися. Видавалися накази та розпорядження, укладалися господарські угоди, видавалися довіреності. Прийом та звільнення з посад працівників та учнів училища здійснювалися згідно наказів. Здійснювався контроль за виконанням навчальних планів і програм, дотриманням всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни, якістю роботи викладачів, організацією навчально-виробничої, виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання й здоров’ям працівників і учнів.

Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради на нарадах.

У цьому році навчальний заклад перевірявся санітарною службою, пожежною інспекцією, екологічною інспекцією та Державною інспекцією з охорони праці, про що свідчать акти перевірок. На сьогоднішній день недоліки, які виявлені в ході перевірок, усунені.

Навчально-виробничий та навчально-виховний процес підготовки кваліфікованих кадрів і молодших спеціалістів здійснювався у відповідності до державних стандартів професійно-технічної та вищої освіти згідно положення про ступеневу освіту по ліцензованими професіям і спеціальностям та плану державного замовлення й договорів з центрами зайнятості та фізичними особами, створені необхідні умови для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Випуск склав у 2015-2016 навчальному році 172 учнів, з них: отримали дипломи – 155 учнів, диплом з відзнакою – 11, диплом молодшого спеціаліста – 26, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 17, робітничої кваліфікації з двох і більше професій – 120, з підвищеним розрядом – 99.

Працевлаштування випускників училища сьогодні – це дуже складна та кропітка робота. Інженерно-педагогічний колектив постійно замається цим питанням, і як результат – працевлаштовані 164 випускники за отриманою професією, що складає 95%.

У 2016-2017 навчальному році виконано державне замовлення на підготовку робітничих кадрів на 79%, молодших спеціалістів – 100%.

Створення необхідних умов для творчості педагогічних працівників та учнів, для використання й впровадження ними прогресивних форм та методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів, проведення підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників, їх економічного, правового й професійного навчання в інституті післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України та стажування безпосередньо на підприємствах.

Всі працівники згідно графіків та термінів таке навчання пройшли.

Навчальний заклад працює згідно статуту, робота колективу регламентується колективними договором. Порушень умов цих документів у минулому році не було, умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю не порушувалися.

Все майно використовувалося ефективно, порушень використання не виявлено.

На сьогодні всі розрахунки з установами, банками, організаціями та постачальниками здійснені, своєчасне й повне внесення платежів до бюджетів, кошториси доходів і видатків виконані, заборгованості по заробітній платі, енергоносіям, комунальним послугам, стипендії немає. Споживання здійснюється в межах установлених лімітів. Вся фінансова та статистична звітність подається своєчасно.

У 2016-2017 навчальному році середньооблікова чисельність учнівського колективу за звітній період становила 387 осіб.

Підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів здійснюється згідно наявності атестації, ліцензії та сертифікатів акредитації училища.

Навчальний заклад веде підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів згідно потреб ринку праці, здійснює моніторинг цих потреб.

В цілому залишається збалансованість кількості працюючих в училищі з числом учнів та матеріальною базою навчального закладу.

На сьогодні працює 103 особи. В училищі сформувався висококваліфікований інженерно-педагогічний колектив, творчий та стабільний. Усі викладачі та майстри мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи на виробництві та в училищі. Педагогічну діяльність в училищі здійснюють 59 педагогічних працівників, серед них заслужені викладачі й майстри виробничого навчання. Викладачів вищої та І категорії – 16 осіб, 2 – нагороджені знаком за вагомий внесок професійної освіти, 1 вчитель нагороджений знаком Макаренка, 4 – знаком «Відмінником освіти України». Їх педагогічні здобутки добре знають як в області, так і в країні.

Підготовка фахівців високого рівня вимагає майстерності педагогічних кадрів, які повинні успішно працювати на кінцевий результат: підготовку конкурентоспроможного висококваліфікованого робітника, здатного знайти собі застосування в умовах ринкових реформ, які вміють самостійно мислити, гнучко адаптуватися до нових вимог і самовдосконалюватися. Тому сьогодні в нашому училищі здійснюється пошук інноваційних шляхів підвищення якості підготовки фахівців.

На початку року училище у 2016-2017 н. р. працює над реалізацією          ІІ етапу нової науково-методичної проблеми «Удосконалення навчально-виховного процесу з метою активізації пізнавального та творчого потенціалу учнів».

Училище у 2016-2017 навчальному році працює над реалізацією ІІ етапу нової науково-методичної проблеми «Удосконалення навчально-виховного процесу з метою  активізації пізнавального та творчого потенціалу учнів» визначивши  таким чином основні напрямки роботи:

 • упровадження в навчально-виховний і навчально-виробничий процеси інноваційних виробничих і педагогічних технологій;
 • впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти;
 • ефективне використання наявного інформаційно-комп’ютерного забезпечення;
 • систематичне підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів;
 • участь педагогічних працівників, учнів у конкурсах професійної і фахової майстерності;
 • оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій;
 • активізація видавничої діяльності педагогічних працівників, та пропаганда кращого досвіду у засобах масової інформації, періодичних педагогічних виданнях, на веб-порталі «Профтехосвіта».
 • обмін досвідом роботи шляхом проведення вебінарів на обласному та  всеукраїнському рівнях.

Методична робота з педагогічними кадрами в училищі є частиною системи внутріучилищного управління, яка спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності.

Із метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами працюють предметні та фахові методичні комісії:

У своїй роботі методичні комісії опрацьовували теоретичні засади єдиної училищної методичної проблеми та напрями діяльності згідно з річним планом роботи училища з урахуваннями побажання кожного педагогічного працівника щодо його особистої участі в методичній та навчально-виховній роботі. Методичні комісії у своїй роботи основну увагу приділяли розгляду й внесенню корективів у робочі навчальні плани й програми, аналізу рівня навчальних досягнень учнів, удосконаленню навчально-матеріальної бази, обміну досвідом, підготовці й участі в конкурсах професійної майстерності серед педагогічних працівників та учнів, розробці та розгляду тематик дипломних робіт, проведенню тижнів з предметів і професій, розробці критеріїв оцінювання знань.

Роботі над єдиною методичною проблемою підпорядкована мережа різноманітних форм методичної роботи: педагогічна рада, інструктивно-методична нарада, предметні тижні, тижні за професією, семінари-практикуми, навчально-методичний тиждень. Всі колективні та індивідуальні форми мають творчий напрямок, бо складність  педагогічних завдань породжують у колективі необхідність в подальшому вдосконаленні всіх форм діяльності.

Училище приймало участь у всіх творчих заходах НМЦ ПТО Херсонської області: олімпіадах, конкурсах фахової майстерності серед учнів, які посіли призові місця.

А саме:

 • IV місце в Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка – Сухонос Сергій (викладач Шкликова Н.М.)
 • IV місце в обласній олімпіаді з основ галузевої економіки – Федчук Анастасія (викладач Отрощенко Ю.В.)
 • ІІ місце в обласному конкурсі професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Лицювальник-плиточник» – Хомік Ярослав (викладач Кольцов М.М., Івахненко Є.О., майстер в\н Алтица В.Г.)

З метою активізації роботи педагогічних працівників щодо оновлення навчально-матеріальної бази і комплексно-методичного забезпечення предметів та професій, виявлення кращого досвіду із використання сучасних дидактичних засобів було взято участь в оглядах-конкурсах на звання:

 • «Краще матеріально-технічне та комплексно-методичне забезпечення лабораторій будови машин і технічного обслуговування з професії «Слюсар з ремонту автомобілів». Переможцями стали наші майстри в/н  Бітюков М.В., Федько В.О., які отримали диплом І ступеня.
 • «Краще комплексно-методичне забезпечення виробничого навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр)». Завідувач майстерні Юрченко М.А. була нагороджена дипломом ІІ ступеня.
 • «Краще матеріально-технічне та комплексно-методичне забезпечення виробничої майстерні з професії «Маляр». За результатами конкурсу майстерня зайняла ІІ місце. Завідувач майстерні – Титик В.І.

Підсумки конкурсів свідчать, що всі завідувачі майстерень, майстри виробничого навчання сумлінно поставились до їх проведення. Навчальні майстерні училища відповідають вимогам навчальних планів і програм, мають відповідну навчально-плануючу документацію, комплексно-методичне та матеріально-технічне забезпечення. Майстрами в\н була проведена значна робота з удосконалення КМЗ професії відповідно до вимог ДС ПТО.

 • Краще комплексно-методичне забезпечення предмета «Іноземна мова» та матеріально-технічне забезпечення фахового кабінету. І місце зайняла Пермякова І.О.

З метою розвитку педагогічної творчості, удосконалення позитивного іміджу праці педагога, виявлення та розповсюдження педагогічного досвіду, стимулювання професійної майстерності в обласному конкурсі «Майстер виробничого навчання 2016 року» в номінації:

 • «Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» переможцем став майстер виробничого навчання Дичук О.П., який нагороджений  диплом             І ступеня.

З метою формування цілісної системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді, вивчення, узагальнення й пропагування кращого досвіду патріотичного виховання та з нагоди відзначення 25-річниці проголошення Незалежності України навчальний заклад взяв участь у обласному конкурсі на кращий освітньо-виховний проект «Моя країна – Україна». Дипломом ІІІ ступеня була нагороджена заступник директора з виховної роботи Мартинцова Н.Ю.

З метою поширення інформаційних технологій у роботі ПТНЗ, активізації методичної роботи щодо висвітлення кращих напрацювань викладачів і майстрів виробничого навчання, які мають вищі кваліфікаційні категорії й педагогічні звання, стимулювання ініціативи використання засобів Інтернету училище примало участь в обласному конкурсі на кращий сайт (розділ «Методична робота»). Переможцем було визнано Вище професійне училище №17 м. Генічеська – І місце (методист Пирогова Ю.В.).

Для визначення й підтримки обдарованої молоді в системі професійно-технічної освіти, підвищення рівня професійної підготовки, сприяння творчої активності учнів був проведений конкурс фахової майстерності серед учнів.

На Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів та молодих кваліфікованих робітників і фахівців «WoldSkills Ukraine» учень групи № 51 Ярослав Хомік виборов ІІ місце за компетенцією «Облицювальні роботи». В кінці 2016 року він став переможцем конкурсу «Учень року» в номінації «Професіонал».

Згідно плану НМЦ ПТО Херсонської області проводились обласні семінари-вебінари.

28 жовтня 2016 року відбувся вебінар викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр)» на тему: «Формування професійних компетенцій перукарів на уроках виробничого навчання».

25 листопада відбулося засідання «круглого столу» заступників директорів з виховної роботи, де було розглянуто питання: «Підвищення педагогічної майстерності в організації виховного процесу на засадах популяризації інноваційних форм та методів роботи з учнівською молоддю».

29 листопада 2016 року відбулася конференція (у формі вебінару) з питання «Інформаційно-комунікаційні технології: дань моді чи вимога часу?».

Згідно плану роботи методичного кабінету з 14 по 17 листопада 2016 року був проведений навчально-методичний тиждень за темою «Інноватика і творчість педагогів – основні шляхи до успіху в роботі з учнями». Протягом тижня були проведені: психолого-педагогічний консиліум; урочисте відкриття ХVІІ Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика; відкритий урок з хімії у групі № 12. Тема уроку: «Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат – іон» (викладач Отрощенко Ю.В.); відкритий урок з виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів (категорія «С»)». Тема уроку «Клепання» (майстер виробничого навчання Арутюнов Е.Р.); організована виставка – презентація «Дидактична скарбничка педагога». Наприкінці тижня були підведенні підсумки у формі методичного турніру: «У світі інноватики».

9 грудня 2016 року в актовій залі училища викладачами правових дисциплін Шапоровою Ю. В. та Щировою М. М. в рамках Всеукраїнського тижня права було проведено Всеукраїнський урок з теми: «Права людини».

15 грудня викладач математики Соколовська Вікторія В.В. провела відкритий урок з алгебри і початків аналізу в групі № 25 з професії «Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів (категорія «С») на тему: «Найбільше та найменше значення функції. Розв’язання вправ на знаходження найбільшого та найменшого значень функції».

У І семестрі 2016-2017 навчального року проводилися предметні та фахові тижні. Зміст училищних тижнів досить різноманітний: вікторини, олімпіади, інтелектуальні ігри, конкурси на кращу презентацію, вікторини, перегляд відеосюжетів з новітніх виробничих технологій, виставки технічної творчості. Наприкінці тижнів були підведені підсумки на загальноучилищній лінійці, учасники та переможці по номінаціях нагороджені заохочувальними призами й грамотами.

На початку грудня в училищі пройшов КВК. За кубок КВК-2016 боролися три команди: будівельників – керівники Івахненко Є.О., Кольцов М.М., металістів – Худик І.В., перукарів –Якуніна М.В. За підсумками всіх конкурсів журі оголосило, що переможцем битви веселих і кмітливих стала команда автослюсарів, керівник Худик І.В.

З метою покращення кадрового забезпечення та підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, згідно графіку комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради пройшли курси підвищення кваліфікації такі педагогічні працівники: вихователь Маєвська Г.С, практичний психолог Коновалова О.М., соціальний педагог Батрак Н.М., викладач з охорони праці Поцелуєва С.О., викладач «Захисту Вітчизни» Куцуба Ю.А., викладач історії Щирова М.М., викладач інформатики Нестеренко М.О.

Протягом І семестру 2016-2017 навчального року у фахових виданнях були надруковані матеріали в кількості 13 публікацій з досвіду роботи:

Далі: