Звіт директора

ВПУ № 17 м. Генічеська Херсонської області Маслова І.Г.

про роботу в 2019-2020 навчальному році

   

У звітному періоді училище здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Законів України ««Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, нормативно-правовими актами МОН України, Планом розвитку ВПУ 17 м Генічеська» на 2015-2020 роки, Статутом.

Колектив ВПУ №17 м Генічеська» ставив за мету виконання головних завдань:

 • забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
 • забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників; та молодших спеціалістів
 • забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, , національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
 • створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;
 • активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Протягом 2019-2020 н. р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої, виховної, науково-методичної, фінансової і господарської діяльності училища та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.

Протягом 2019-2020 навчального року мною визначалася чисельність працівників навчального закладу, штатний розпис у межах наявного фонду заробітної плати, які затверджувалися   освіти,  науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації. Терміни затвердження не порушувалися. Видавалися накази та розпорядження, укладалися господарські угоди, видавалися довіреності. Прийом та звільнення з посад працівників та учнів училища здійснювалися згідно наказів. Здійснювався контроль за виконанням навчальних планів і програм, дотриманням всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни, якістю роботи викладачів, організацією навчально-виробничої, виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання й здоров’ям працівників і учнів.

Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради на нарадах.

У цьому році навчальний заклад перевірявся санітарною службою, пожежною інспекцією, екологічною інспекцією та Державною інспекцією з охорони праці, про що свідчать акти перевірок. На сьогоднішній день недоліки, які виявлені в ході перевірок, усунені.

Навчально-виробничий та навчально-виховний процес підготовки кваліфікованих кадрів і молодших спеціалістів здійснювався у відповідності до державних стандартів професійно-технічної та вищої освіти згідно положення про ступеневу освіту по ліцензованими професіям і спеціальностям та плану державного замовлення й договорів з центрами зайнятості та фізичними особами, створені необхідні умови для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Випуск склав у 2018-2019 навчальному році 154 учня, з них: отримали дипломи – 142 учнів, диплом з відзнакою – 12, диплом молодшого спеціаліста – 24, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 12, робітничої кваліфікації з двох і більше професій – 95, з підвищеним розрядом – 67.

Працевлаштування випускників училища сьогодні – це дуже складна та кропітка робота. Інженерно-педагогічний колектив постійно замається цим питанням, і як результат – працевлаштовані 131 випускника , що складає 85% , за отриманою професією 114 випускників, що складає 87%

Основним показником успішної діяльності ПТНЗ є організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування державного замовлення на наступний рік. Протягом навчального року профорієнтаційна робота та робота по формуванню регіонального замовлення проводилася у тісній співпраці з органами місцевої влади, районним центром зайнятості та роботодавцями замовниками робітничих кадрів на виконання положень Закону України «Про формування та розміщення замовлення на підготовку фахівців ,наукових ,науково-педагогічних та робітничих кадрів,підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів». Результатом роботи є підписання Договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним закладом і замовниками робітничих кадрів на 200 осіб за заявленими робітничими професіями за якими проводиться підготовка в навчальному закладі за кошти державного бюджету. Адміністрація та педагогічний колектив ,враховуючи вимоги сьогодення ,зміни в економіці , розуміють ,що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги головним є потреба роботодавців в підготовці конкретних спеціалістів , а також рівень їх підготовки. Тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота спільно із замовниками робітничих кадрів  та удосконалення системи взаємодії навчального закладу та підприємств і організацій на яких працевлаштовуються наші випускники. Адже тільки результати працевлаштування та закріплення випускників, рейтингове оцінювання рівня підготовки робітників,які дають замовники кадрів нададуть нам можливість усувати слабкі ланки в підготовці робітничих кадрів. В навчальному закладі відпрацьована система дослідження закріплення випускників на першому робочому місці, постійно проводиться моніторинг по вивченні причин звернення випускників до районної служби зайнятості. Недоліками вважаю формальне відношення до узагальнення виявлених в процесі моніторингу причин не закріплення випускників на першому робочому місці  Звертаю увагу на необхідність проводити системний аналіз причин не можливості працевлаштування за професією випускників та робота по усуненню таких.

Протягом навчального року внесені зміни та  затверджені правила прийому на навчання відповідно до  Типових правил прийому.,як кваліфікованого робітника, так і молодшого спеціаліста.

Профорієнтаційна робота проводиться на базі шкіл районів Херсонської області  протягом навчального року,фактично попередньо   відслідковуються та аналізуються дані про перспективи набору , враховуючи кількість випускників шкіл.

План регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, не зважаючи на зменшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл, у поточному році склав 180 особи і У 2019-2020 навчальному році виконано державне замовлення на підготовку робітничих кадрів на 88%, молодших спеціалістів на 100%.

Створенні необхідні умови для творчості педагогічних працівників та учнів, для використання й впровадження ними прогресивних форм та методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів, проведення підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників, їх економічного, правового й професійного навчання в інституті післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України та стажування безпосередньо на підприємствах.

Всі працівники згідно графіків та термінів таке навчання пройшли.

Навчальний заклад працює згідно статуту, робота колективу регламентується колективними договором. Порушень умов цих документів у минулому році не було, умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю не порушувалися.

Все майно використовувалося ефективно, порушень використання не виявлено.

На сьогодні всі розрахунки з установами, банками, організаціями та постачальниками здійснені, своєчасне й повне внесення платежів до бюджетів, кошториси доходів і видатків виконані, заборгованості по заробітній платі, енергоносіям, комунальним послугам, стипендії немає.

Споживання здійснюється в межах установлених лімітів. Вся фінансова та статистична звітність подається своєчасно.

У 2019-2020 навчальному році середньооблікова чисельність учнівського колективу за звітній період становила 358 осіб.

Підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів здійснюється згідно наявності атестації, ліцензії та сертифікатів акредитації училища.

Навчальний заклад веде підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів згідно потреб ринку праці, здійснює моніторинг цих потреб.

В цілому залишається збалансованість кількості працюючих в училищі з числом учнів та матеріальною базою навчального закладу.

На сьогоднішній день в училищі працює 96 осіб. В навчальному закладі сформувався висококваліфікований інженерно-педагогічний колектив, творчий та стабільний. Усі викладачі та майстри виробничого навчання мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи. Педагогічну діяльність в училищі здійснюють 50 педагогічних працівників, серед них викладачів вищої категорії – 10 осіб, І категорії – 7 осіб, ІІ категорії 10 осіб. Мають педагогічні звання «викладач методист» - 1 чоловік, 3 педагогічних працівника мають педагогічне звання «старший викладач», 3 майстра виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії», 2 – нагороджені знаком за вагомий внесок професійної освіти, 1 викладач нагороджений знаком Макаренка, 4 – знаком «Відмінником освіти України», 3 педагогічних працівника у різний період  отримали Обласну стипендію «За особливе досягнення в навчально-виховному процесі» . Їх педагогічні здобутки добре знають як в області, так і в країні.

Підготовка фахівців високого рівня вимагає майстерності педагогічних кадрів, які повинні успішно працювати на кінцевий результат: підготовку конкурентоспроможного висококваліфікованого робітника, здатного знайти собі застосування в умовах ринкових реформ, які вміють самостійно мислити, гнучко адаптуватися до нових вимог і самовдосконалюватися. Тому сьогодні в нашому училищі здійснюється пошук інноваційних шляхів підвищення якості підготовки фахівців.

Згідно з річним планом роботи закладу у 2019/2020 навчальному році  педагогічний колектив завершує працювати над єдиною методичною проблемою: «Удосконалення навчально – виховного процесу з метою  активізації пізнавального та творчого потенціалу учнів».   

Методична робота у поточному році спланована на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу училища і є самостійним розділом річного плану. В училищі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. До колективної відносяться: педагогічні ради, засідання методичних комісій, інструктивні наради, семінари - практикуми, педагогічні читання, конференції, психолого – педагогічний консиліум, методичний тиждень та інш.

Діяльність методичних комісій зосереджена на розробці і схваленні робочої навчально-плануючої документації, внесенні коректив в робочі навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні коректив і відомостей про нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку загальноосвітньої, загально-професійної та професійної підготовки учнів, оновленні та поповненні комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, використанні інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

Вже стало традицією проведення предметних й фахових тижні у І семестрі навчального року.

Організація і проведення тижнів  стимулює творчу діяльність учнів, розвиває  пізнавальні  здібності  учнів,  розширює  їх  кругозір.  Зміст училищних тижнів досить різноманітний: вікторини, олімпіади, інтелектуальні ігри, конкурси на кращу презентацію, вікторини,  перегляд  відео сюжетів з новітніх  виробничих технологій,  проведення  створення  геометричних макетів. 

З 07 по 18 вересня згідно з планом МК фізичного виховання та «Захисту Вітчизни» (голова МК Коновалов С.Г.) проведено тиждень фізичної культури  та спорту, команда училища прийняла участь у районних заходах присвячених Дню фізичної культури та спорту України.

З 02 жовтня по 09 жовтня пройшов тиждень з предметів природничо – математичного циклу (голова МК Федченко О.В.), де були проведені: фізична  вікторина «Еврика»,  географічна вікторина «Знайомтеся: Європа», конкурс фотоколажу або віртуальної листівки, в рамках тижня учні взяли участь  в Інтернет – олімпіаді від освітнього проекту «На урок», де  показали певні знання з хімії та біології.

Згідно річного плану з 23 жовтня по 30 жовтня грудня 2019 року в училищі  проведено тиждень з предметів циклу «Автомобільний транспорт». В рамках тижня були  проведені заходи: конкурс стіннівок до Дня автомобіліста, майстер – клас – балансування коліс легкового автомобіля.  Але більшість  колег  висловили своє враження про проведення майстер класу у форматі «інкогніто», не оголошень, ні якої реклами. Я прошу враховувати зауваження і виправлятися.

Тиждень соціально – гуманітарного циклу пройшов  з 6  по 13 листопада, де були проведені наступні заходи: вікторини:  історична, правова «Правовий лабіринт»,  з англійської мови, літературно – художня екскурсія «Талантами багатий край», мовно – літературний квест, приурочений Дню української писемності та мови.  Окремо з 13 по 20 листопада був проведений тиждень історії «Захисники України: історія та сьогодення», в рамках тижня проведено заходи: селфі – квест «Історія навколо нас», конкурс кросвордів «Історична мозайка», засідання історико – правового клубу «Юний правознавець». Також з 4 по 11 грудня було проведення Всеукраїнського тижня права. Протягом тижня буда проведена правова експедиція «Стежками права», правовий лекторій  та розроблено тематичну виховну годину «Там, де права, там і відповідальність».

З 27 листопада по 02 грудня пройшов тиждень перукарського мистецтва. В рамках тижня проведено конкурс фото – колажу «Стильно, модно, креативно!»,  в майстерні пройшов майстер – клас «Техніка плетіння косичок»»

З 11 по 26 грудня 2019 року була проведена декада будівельних професій, у заходах декади було заплановано виготовлення та презентація об’ємних геометричних фігур, виготовлення дизайнерських новорічних фотозон,  прикрашання своїх кабінетів до новорічних свят.

На виконання плану роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області у жовтні з метою вивчення стану підготовки кваліфікованих робітників з професії «Перукар (перукар-модельєр)» методистом Шкарбан О.О. НМЦ ПТО  відвідано й здійснено вивчення системи роботи викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання за такими напрямками:

 • дотримання вимог державних програм щодо цілей, завдань, змісту навчання, критеріїв оцінювання учнів, виконання навчального плану і програми;
 • відповідність змісту уроків вимогам стандартів;
 • вивчення документації з предметів та виробничого навчання (плани, відповідність планування програмі, журнали теоретичного та виробничого навчання, журнали інструктажів);
 • вивчення матеріально-технічної бази та комплексно-методичного забезпечення  викладання предмету та виробничого навчання;
 • вивчення та аналіз методики та науково-теоретичного рівня викладання предметів та виробничого навчання;
 • упровадження активних форм і методів навчання;
 • рівень навчальних досягнень учнів;
 • упровадження активних форм і методів обліку навчальних досягнень учнів;
 • використання відповідних форм і методів обліку навчальних досягнень учнів;
 • відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого навчання.

У процесі вивчення стану підготовки у навчальному закладі було відвідано 6  уроків теоретичного навчання та 3 уроки виробничого навчання

Навчально-виховний процес у «Вищому професійному училищі №17 м.Генічеська» відбувається  відповідно до вимог стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Перукар». Для підготовки фахівців з даної професії в освітньому закладі навчально-виробничий процес здійснюється відповідно до діючих СП(ПТ)О на компетентнісній основі за модульною системою. Поурочне планування виконуються планомірно, відповідно до графіка навчального процесу та розкладу занять. Навчальні плани та програми виконуються в повному обсязі, на час вивчення стану  підготовки викладачі та майстри проводили уроки відповідно до планування, відставань і відхилень виявлено не було. Слід відмітити, що адміністрацією освітнього закладу приділяється належна увага даному питанню, про що свідчить переглянута плануюча документація викладачів та майстрів виробничого навчання, плани- конспектів уроків, дидактичний матеріал. Педагоги систематично займаються самоосвітою, досконало працюють над підвищенням фахового рівня, про що свідчить високий рівень проведення уроків теоретичного та виробничого навчання.

З метою поширення провідного досвіду педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, їхньої творчої реалізації та професійного зростання, проведено обласний конкурс-естафету педагогічних здивувань: мої професійні досягнення.

За результатами оцінювання членами журі від НМЦ та представниками від закладів професійної (професійно-технічної) освіти області: Абрамць В.І., викладач професійно-теоретичної підготовки поділився досвідом с питання «Використання ІКТ та інтерактивних методів роботи на уроках спецпредметів будівельного напрямку» та був нагороджений Дипломом - ІІІ ступеня. Також НМЦ ПТО Херсонської області вивчав досвід В’ячеслава Івановича. Тема досвіду «Формування предметних компетентностей учнів на уроках спеціальних дисциплін будівельного напрямку шляхом використання ІКТ та інтерактивних форм і методів роботи».

28 листопада 2019 року відбувся відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine на робочих майданчиках закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Нова Каховка.

Конкурс професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» сприяє зростанню престижності робітничих професій, розвитку професійної освіти шляхом впровадження кращих практик і професійних стандартів. Наш навчальний заклад  у компетенції «Слюсарні роботи» представив учень гр.№ 45 Семенюк Олег та дівчата Маковей Вікторія  та Гашпан Ганна   компетенцію  «Перукарське мистецтво».

 Переможцями конкурсу визначено наших учениць:

І місце – Маковей Вікторія;

ІІ місце – Гашпан Ганна;

У лютому 2020 року у Херсонській області відбулася олімпіада з предмету  «Охорона праці». За результатами виконаних робіт ІІ місце   виборов  наш учень групи № 7  Михайловський Сергій.

Одним  з напрямків підвищення фахового рівня педагогів  є участь у семінарах, заходах обласного та Всеукраїнського рівнів.

27 листопада 2019 року відбувся семінар обласної секції викладачів хімії закладів П(ПТ)О у формі вебінару з теми: «Метод проектів – як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках хімії». Мета семінару: удосконалення знань викладачів хімії з питань проектної діяльності та обмін наявним досвідом роботи.  Юлія Володимирівна Отрощенко запропонувала колегам свої  форми проектної  діяльності з учнями. 

8 грудня 2019 року  пройшов обласний семінар-практикум викладачів та майстрів виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» на тему: «Формування та розвиток професійних компетенцій учнів на уроках спецдисциплін». У засіданні  взяв участь Гульчак І.А.  і поділився досвідом з питання: «Використання  ІКТ як засіб формування  професійних компетенцій на уроках спецдисциплін». 

З метою підвищення методичної, навчально-виховної роботи з учнями, розповсюдження власного досвіду у І семестрі проводилися такі  показові  уроки:

 • Майстром виробничого навчання Горбатюк  С.А. у гр.№12 за професією «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр»  з теми: «Накидання розчину на поверхню стін ковшем Шаульського з ящика».
 • Майстром виробничого навчання Дичуком О. П. у групі №7 тема уроку: «Розбирання трансмісії».
 • Викладачем математики Соколовською В.В. в гр № 21 урок за темою: «Розвязування прикладних задач».
 • Викладачем української мови та літератури Шапоровою Ю.В. в гр. № 15 урок на тему: «Апостроф».
 • Викладачем фізики та астрономії Федченко О.В. в гр. № 15 урок на тему: «Сили тертя. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі». 
 • Протягом навчального року  педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації. З них за напрямками:
 • Заст. директора з НВР  Іванов В.В. (ІІ етап з 02.09-06.09.2019р.) при  Університеті менеджменту освіти НАПН   України (м.Київ);
 • Методист Пирогова Ю.В. (ІІ етап з 16.09-20.09.2019р.) при  Університеті менеджменту освіти НАПН   України (м.Київ);
 • Бібліотекар ( з 28.10-15.11.2019) при Комунальному вищому навчальному закладі неперервної освіти" Херсонської обласної ради;

Майстри в\н (4) та викладачі професійно – теоретичної підготовки (5) зараз проходять курси при Білоцерківському інституті неперервної освіти.

У 2020 році атестації підлягало -  7  педагогічних працівників, за результатами було  присвоєно категорію та підвищено тарифний розряд: 

1. Соколовській В.В. викладачу математики, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»;

3.Федченко О.В., викладачу фізики та астрономії присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»;

4. Шапоровій Ю.В., викладачу української мови та літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»;

5. Горбатюк С.А., майстру в/н, встановлено 12 тарифний розряд;

При управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації атестувалися педагоги:

Маслов І.Г., директор ВПУ № 17 м. Генічеська, атестувався на відповідність займаній посаді, як директор;

Отрощенко Ю.В., викладач хімії та біології, встановлено педагогічне звання «старший викладач».

Протягом року проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи педагогів училища, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, розміщення електронних публікацій на освітніх сайтах. Протягом 2019/2020 навчального року надруковано у періодичних виданнях та на освітніх сайтах – 24 публікації. з досвіду педагогів (33% від загальної кількості педагогів).

Далі: