Звіт директора

ВПУ № 17 м. Генічеська Херсонської області Маслова І.Г.

про роботу в 2018-2019 навчальному році

У звітному періоді училище здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Законів України ««Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, нормативно-правовими актами МОН України, Планом розвитку ВПУ 17 м Генічеська» на 2015-2020 роки, Статутом.
Колектив ВПУ №17 м Генічеська» ставив за мету виконання головних завдань:
•    забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
•    забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників; та молодших спеціалістів
•    забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, , національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
•    створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;
•    активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.
Протягом 2018-2019 н. р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої, виховної, науково-методичної, фінансової і господарської діяльності училища та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.
Протягом 2018-2019 навчального року мною визначалася чисельність працівників навчального закладу, штатний розпис у межах наявного фонду заробітної плати, які затверджувалися директором Департаменту освіти,  науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації. Терміни затвердження не порушувалися. Видавалися накази та розпорядження, укладалися господарські угоди, видавалися довіреності. Прийом та звільнення з посад працівників та учнів училища здійснювалися згідно наказів. Здійснювався контроль за виконанням навчальних планів і програм, дотриманням всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни, якістю роботи викладачів, організацією навчально-виробничої, виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання й здоров’ям працівників і учнів.
Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради на нарадах.
У цьому році навчальний заклад перевірявся санітарною службою, пожежною інспекцією, екологічною інспекцією та Державною інспекцією з охорони праці, про що свідчать акти перевірок. На сьогоднішній день недоліки, які виявлені в ході перевірок, усунені.
Навчально-виробничий та навчально-виховний процес підготовки кваліфікованих кадрів і молодших спеціалістів здійснювався у відповідності до державних стандартів професійно-технічної та вищої освіти згідно положення про ступеневу освіту по ліцензованими професіям і спеціальностям та плану державного замовлення й договорів з центрами зайнятості та фізичними особами, створені необхідні умови для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників.
Випуск склав у 2017-2018 навчальному році 176 учня, з них: отримали дипломи – 160 учнів, диплом з відзнакою – 10, диплом молодшого спеціаліста – 16, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 16, робітничої кваліфікації з двох і більше професій – 134, з підвищеним розрядом – 72.
Працевлаштування випускників училища сьогодні – це дуже складна та кропітка робота. Інженерно-педагогічний колектив постійно замається цим питанням, і як результат – працевлаштовані 149 випускника , що складає 84% , за отриманою професією 135 випускників, що складає 91% 
Основним показником успішної діяльності ПТНЗ є організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування державного замовлення на наступний рік. Протягом навчального року профорієнтаційна робота та робота по формуванню регіонального замовлення проводилася у тісній співпраці з органами місцевої влади, районним центром зайнятості та роботодавцями замовниками робітничих кадрів на виконання положень Закону України «Про формування та розміщення замовлення на підготовку фахівців ,наукових ,науково-педагогічних та робітничих кадрів,підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів». Результатом роботи є підписання Договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним закладом і замовниками робітничих кадрів на 220 осіб за заявленими робітничими професіями за якими проводиться підготовка в навчальному закладі за кошти державного бюджету. Адміністрація та педагогічний колектив ,враховуючи вимоги сьогодення ,зміни в економіці , розуміють ,що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги головним є потреба роботодавців в підготовці конкретних спеціалістів , а також рівень їх підготовки. Тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота спільно із замовниками робітничих кадрів  та удосконалення системи взаємодії навчального закладу та підприємств і організацій на яких працевлаштовуються наші випускники. Адже тільки результати працевлаштування та закріплення випускників, рейтингове оцінювання рівня підготовки робітників,які дають замовники кадрів нададуть нам можливість усувати слабкі ланки в підготовці робітничих кадрів. В навчальному закладі відпрацьована система дослідження закріплення випускників на першому робочому місці, постійно проводиться моніторинг по вивченні причин звернення випускників до районної служби зайнятості. Недоліками вважаю формальне відношення до узагальнення виявлених в процесі моніторингу причин не закріплення випускників на першому робочому місці  Звертаю увагу на необхідність проводити системний аналіз причин не можливості працевлаштування за професією випускників та робота по усуненню таких.
Протягом навчального року внесені зміни та  затверджені правила прийому на навчання відповідно до  Типових правил прийому.,як кваліфікованого робітника, так і молодшого спеціаліста.
Профорієнтаційна робота проводиться на базі шкіл районів Херсонської області  протягом навчального року,фактично попередньо   відслідковуються та аналізуються дані про перспективи набору , враховуючи кількість випускників шкіл.
Згідно Державного контракту на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах , що попередньо поданий на Міністерство освіти і науки  план регіонального  замовлення на наступний навчальний рік становить 174 учнів ,вважаю ,враховуючи чисельність випускників та системну профорієнтаційну роботу, реально його забезпечити.

План державного замовлення на підготовку робітничих кадрів, не зважаючи на зменшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл, у поточному році склав 205 особи і У 2018-2019 навчальному році виконано державне замовлення на підготовку робітничих кадрів на 89%, молодших спеціалістів на 100%.
Створенні необхідні умови для творчості педагогічних працівників та учнів, для використання й впровадження ними прогресивних форм та методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів, проведення підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників, їх економічного, правового й професійного навчання в інституті післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України та стажування безпосередньо на підприємствах.
Всі працівники згідно графіків та термінів таке навчання пройшли.
Навчальний заклад працює згідно статуту, робота колективу регламентується колективними договором. Порушень умов цих документів у минулому році не було, умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю не порушувалися.
Все майно використовувалося ефективно, порушень використання не виявлено.
На сьогодні всі розрахунки з установами, банками, організаціями та постачальниками здійснені, своєчасне й повне внесення платежів до бюджетів, кошториси доходів і видатків виконані, заборгованості по заробітній платі, енергоносіям, комунальним послугам, стипендії немає.
Споживання здійснюється в межах установлених лімітів. Вся фінансова та статистична звітність подається своєчасно.
У 2018-2019 навчальному році середньооблікова чисельність учнівського колективу за звітній період становила 409 осіб.
Підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів здійснюється згідно наявності атестації, ліцензії та сертифікатів акредитації училища.
Навчальний заклад веде підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів згідно потреб ринку праці, здійснює моніторинг цих потреб.
В цілому залишається збалансованість кількості працюючих в училищі з числом учнів та матеріальною базою навчального закладу.
На сьогоднішній день в училищі працює 97 осіб. В навчальному закладі сформувався висококваліфікований інженерно-педагогічний колектив, творчий та стабільний. Усі викладачі та майстри виробничого навчання мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи. Педагогічну діяльність в училищі здійснюють 54 педагогічних працівника, серед них викладачів вищої категорії – 10 осіб, І категорії – 7 осіб, ІІ категорії 10 осіб. Мають педагогічні звання «викладач методист» - 1 чоловік, 2 педагогічних працівника мають педагогічне звання «старший викладач», 2 майстра виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії», 2 – нагороджені знаком за вагомий внесок професійної освіти, 1 викладач нагороджений знаком Макаренка, 4 – знаком «Відмінником освіти України», 3 педагогічних працівника у різний період  отримали Обласну стипендію «За особливе досягнення в навчально-виховному процесі» . Їх педагогічні здобутки добре знають як в області, так і в країні.
Підготовка фахівців високого рівня вимагає майстерності педагогічних кадрів, які повинні успішно працювати на кінцевий результат: підготовку конкурентоспроможного висококваліфікованого робітника, здатного знайти собі застосування в умовах ринкових реформ, які вміють самостійно мислити, гнучко адаптуватися до нових вимог і самовдосконалюватися. Тому сьогодні в нашому училищі здійснюється пошук інноваційних шляхів підвищення якості підготовки фахівців.
Протягом 2018-2019 року інженерно-педагогічний колектив працював над  єдиної науково – методичної  проблемою: «Удосконалення навчально-виховного процесу з метою  активізації пізнавального та творчого потенціалу учнів».
Методична робота училища охоплює такі пріоритетні напрямки:
-    професійна спрямованість у викладанні загальноосвітніх предметів;
-    вивчення, аналіз і поширення кращого педагогічного досвіду та інноваційних  процесів;
-    ефективність педагогічного моніторингу діяльності викладачів, майстрів виробничого навчання та вихователів;
-    підвищення кваліфікації педагога до рівня, потрібного для впровадження інновацій в училищі;
-    інформаційне та методичне забезпечення навчально – виховного процесу;
Методична робота у 2018-2019 н.р. спланована на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу училища і є самостійним розділом річного плану. В училищі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. До колективної відносяться: педагогічні ради, засідання методичних комісій, інструктивні наради, семінари - практикуми, педагогічні читання, конференції, психолого – педагогічний консиліум, методичний тиждень та інш.
У  поточному році взяли  участь у  таких семінарах та вебінарах: 
-   у квітні 2018р. на базі Новокаховського професійного електротехнічного ліцею відбувся семінар-практикум  викладачів зарубіжної літератури. Тема семінару: «Підручник як педагогічний інструмент викладача зарубіжної літератури»,  Романюта Лариса Миколаївна продемонструвала фрагмент уроку з використанням підручників та хрестоматій на тему: Психологічне есе Джеймса Джойса «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер. Веббінг.
-   у травні 2018р.  пройшов  семінар практичних  психологів у формі  психолого – педагогічного  тренінгу  за темою: «Репродуктивне здоров’я та статеве виховання – запорука життєвого успіху в інституті сім ї», де наш психолог Ольга Миколаївна Коновалова показала вправи які використовує у власній практиці. 
-  у травні 2018р.  на базі  Херсонського професійного суднобудівного ліцею  відбувся обласний  семінар  викладів предмету «Електротехніка», де Іван Анатолійович  Гульчак поділився досвідом з питання: «Проблемне навчання та його роль у розвитку творчого мислення на уроках електротехніки». 
-   у жовтні 2018 року відбувся семінар - вебінар викладачів фізики з питання «Метод проектів як засіб активізації пізнавальної активності учнів».  Наша колега,  Федченко Ольга Вікторівна у своєму виступі звернула увагу на вимоги сьогодення, на розвиток технологічної грамотності учнів, творчого розв’язання проблем професійного і побутового характеру через створення короткочасних  та міні - проектів.
-   У грудні 2018 року на базі «Херсонського професійного суднобудівного ліцею» відбувся семінар соціальних педагогів  з питання «Соціально – педагогічний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності учнівської молоді», де Наталя Миколаївна з досвіду роботи поділилася, як працювати з образами.
      З метою підвищення методичної, навчально-виховної роботи з учнями, також  розповсюдження власного досвіду в рамках атестації у ІІ семестр були проведені показові  уроки  в березні місяці на яких були присутні Ткаченко С.П., директор НМЦ ПТО Херсонської області та методист НМЦ ПТО Бондарь Н.П. наші досвідчені викладачі  Романюта Л.М. провела урок із зарубіжної літератури  та Щербина О.В урок з фізичного виховання. 
 В рамках атестації  у грудні 2018р.  відбувся показовий  урок викладача Коновалова С. Г., з фізичного виховання у групі V курсу № 51. Тема уроку: «Футбол». 
Майстер виробничого навчання Якуніна Марина Вікторівна провела урок виробничого навчання за професії перукар, перукар – модельєр  за темою: «Виконання  фарбування волосся рослинними та природними барвниками».
 Майстер в/н Новікова Лариса Валентинівна, провела урок виробничого навчання з теми: «Виконання укладання волосся за допомогою праски локонами різних видів».
Майстер  в/н Цимбал В.В 21  провів показовий урок з виробничого навчання у гр. № 31., яка опановує професію «Електрогазозварник ручного зварювання» на тему: «Зварювання кутових таврових і напускних з’єднань в різних положеннях шва».
    У лютому 2018 року у Херсонській області відбулася олімпіада з предмету  «Електротехніка». В інтелектуальних змаганнях взяли участь найкращі знавці предмету, переможці внутріучилищних олімпіад. 
   Олімпіада відбулася на базі ДНЗ «Вище професійне училище №2 м. Херсона та «Професійно-технічне училище №14 м. Нова Каховка».  За результатами виконаних робіт І місце (36 балів)  виборов  наш учень групи № 41  Морсков Тимофій. 
  У квітні на базі Новокаховського вищого професійного пройшов обласний конкурс  за право називатися кращим  з професії «Муляр» в конкурсі взяли участь 4 навчальних заклади. Наше училище представляв Халалов Мерсуін, учень групи № 41 з професії "Будівництво та цивільна інженерія, зайняв ІІІ почесне місце.
  З метою оновлення змісту, форм і методів профорієнтаційної роботи, використання інтернет – ресурсу для підняття престижу робітничих професій, створення позитивного іміджу закладу у квітні 2018р. проведено обласний конкурс «Вернісаж професій. Краща презентація відеоматеріалів профорієнтаційної тематики». Творча група у складі Пирогова Ю.В.,  методист училища, Романюта Л.М.,  викладач зарубіжної літератури, Щирова М.М., викладач історії та правознавства створили агітаційний ролік, за підсумками конкурсу: середній бал громадського журі склав 30 балів – ІІІ місце, а експертне журі  оцінило  ролік  у 28 балів – V  місце серед 22 училищ.
   Навчально-методичний центром професійно-технічної освіти у Херсонській області впродовж вересня – жовтня 2018 р. проводилися обласні конкурси серед викладачів будівельного напрямку та предмета «Астрономія»  на кращий електронний засіб навчального призначення. Згідно Положенням про конкурси    подані на конкурс ЕЗНП відповідають вимогам конкурсних критеріїв. Але щоб добитися гарного результату і отримати кінцевий продукт  - електронний підручник,  була проведена величезна робота творчої групи у складі Іванова В.В,  Пирогової Ю.В. Сезько С.О.. Викладач Кольцов М.М. представив тільки матеріал у текстовому форматі й відеофрагменти, який не містив рекомендацій заступника директора, щодо мети й обладнання теми. Творчій групи прийшлося все доопрацювати, технічно оформити ЕЗНП.   За електронний засіб навчального призначення «Підготовчі роботи під облицювання плитками з професії «Лицювальник - плиточник»  - Кольцов М.М. отримав диплом - І ступеня. І місце  - це насамперед заслуга творчої групи, яка  доклала максимум зусиль для цієї перемоги. 
  На конкурс з ЕНП з предмету «Астрономія»  проходив серед 16  ЗП(ПТ)О  Федченко О.В. зайняла ІІІ місце. 
  Третій обласний  конкурс пройшов серед викладачів зарубіжної літератури «Крок до успіху». У конкурсі взяли участь 15 закладів області. Згідно Положення про конкурс – челендж конкурсна робота – це відео фрагмент уроку зарубіжної літератури, який демонструє досягнення викладача у застосуванні сучасних форм та методів організації освітнього процесу.  Тема уроку обиралася викладачем, Лариса Миколаївна  обрала тему за поемою Гомера «Одіссея». Образ Одіссея» у формі філологічного лабіринту.  За результатами конкурсу  НМЦ вирішило не визначати переможця, але Лариса Миколаївна  вважається призером обласного конкурсу, яка зайняла ІІ почесне місце. 
       У березні методист НМ ПТО Кірязова В.Л., в рамках атестації відвідала уроки  викладачів спеціальних дисциплін Крижановського В.В., тема уроку: «Регульовані перехрестя. Порядок і черговість руху на регульованих перехрестях»; Іванова В.В. тема уроку: «Теплоізоліційні роботи, їх призначення та роль в економії теплоенергетичних ресурсів».
      В рамках конкурсу «Майстер року 2019» Бітюков М.В. провів урок з теми «Технічне обслуговування КШМ та ГРМ».
   Відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Херсонській області 18 квітня - 19 квітня  2019 року  на базі Вищого професійного училища № 17 м. Генічеська Херсонської області відбувся дводенний обласний семінар-практикум педагогічних працівників будівельного напрямку з питання: «Оновлення змісту навчання шляхом впровадження СП(ПТ)О на компетентнісній основі». Роботу семінару-практикуму відкрила Кірязова В.Л, методист НМЦ ПТО Херсонської області. Семінар пройшов у теплій, творчій атмосфері  у формі інтерактивної педагогічної гри, яку провела методист училища Пирогова Ю.В. У рамках роботи семінару Сезько С.О.,  голова МК «Будівництво та цивільна інженерія», викладач  професійно – теоретичної підготовки поділилась досвідом з створення електронного посібнику за допомогою Flip PDF Professional у формі 3D журналу та презентувала  підручник з предмета «Будівельне креслення» на компетентнісній основі. Абрамець В.І., викладач  професійно – теоретичної підготовки поділився досвідом щодо впровадження у практику роботи сторітеллінгу, як одного з ефективних методів викладання предметів будівельного напрямку.
       19 квітня учасники семінару відвідали показовий урок Кольцова М.М., викладача спецдисциплін будівельного напрямку. Тема уроку: «Види та послідовність виконання робіт при лицюванні вертикальних поверхонь» 
У 2019році атестації підлягало -  13 педагогічних працівників, за результатами було підвищено тарифний розряд:  
1.Батрак Н.М.,  керівнику гуртка  встановлено  11 тарифний розряд;
2. Грицун Г.В., викладач інформатики присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»;
3.Гульчаку І.А., викладач спеціальних дисциплін присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії»;
4. Коноваловій О.В., керівнику гуртка  встановлено  11 тарифний розряд;
5. Коновалову С.Г., викладачу фізичної культури позачергово присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»;
6. Маслов І.Г. викладач спеціальних дисциплін відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;
7. Новіковій Л.В. майстру в/н з встановлено 12 тарифний розряд;
8. Цимбалу В.В., майстру в/н з встановлено позачергово  13 тарифний розряд;
 9. Чкі Е.С. майстру в/н з встановлено 12 тарифний розряд;
10. Щербині О.В. керівнику гуртка  встановлено  11 тарифний розряд;
11. Якуніній М.В., майстру в/н з встановлено 12 тарифний розряд;
При Департаменті освіти,  науки та молоді атестувалися педагоги:
1.    Іванову В.В., викладачу спеціальних дисциплін присвоєно кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії»; атестувався на відповідність займаній посаді, як заст. директора з НВР; 
2.    Крижановський В.В., викладач спеціальних дисциплін відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

•    Протягом 2018-2019 навчального року  педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації. З них за напрямками: 
-    Маслов І.Г. при  Університеті менеджменту освіти НАПН України (м.Київ)
-    Іванов В.В. (І етап) при  Університеті менеджменту освіти НАПН         України (м.Київ);
-    Пирогова Ю.В., (І етап) при  Університеті менеджменту освіти НАПН         України (м.Київ);
8 педагогічних працівників: Щербина О.В., Коновалова О.М.,  Стадник В.А., Батрак Н.М., Отрощенко Ю.В., Грицун Г.В., Соколовська В.В.,  Шапорова Ю.В., при Комунальному вищому навчальному закладі неперервної освіти" Херсонської обласної ради.

 

Далі: