Звіт директора

ВПУ № 17 м. Генічеська Херсонської області Маслова І.Г.

про роботу в 2017-2018 навчальному році

У звітному періоді училище здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, нормативно-правовими актами МОН України, Планом розвитку ВПУ 17 м Генічеська» на 2013-2018 роки, Статутом.
Колектив ВПУ №17 м Генічеська ставив за мету виконання головних завдань:
•    забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
•    забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників; та молодших спеціалістів
•    забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, , національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
•    створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;
•    активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.
Протягом 2017-2018 н. р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої, виховної, науково-методичної, фінансової і господарської діяльності училища та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.
Протягом 2017-2018 навчального року мною визначалася чисельність працівників навчального закладу, штатний розпис у межах наявного фонду заробітної плати, які затверджувалися директором Департаменту освіти,  науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації. Терміни затвердження не порушувалися. Видавалися накази та розпорядження, укладалися господарські угоди, видавалися довіреності. Прийом та звільнення з посад працівників та учнів училища здійснювалися згідно наказів. Здійснювався контроль за виконанням навчальних планів і програм, дотриманням всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни, якістю роботи викладачів, організацією навчально-виробничої, виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання й здоров’ям працівників і учнів.
Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради на нарадах.
У цьому році навчальний заклад перевірявся санітарною службою, пожежною інспекцією, екологічною інспекцією та Державною інспекцією з охорони праці, про що свідчать акти перевірок. На сьогоднішній день недоліки, які виявлені в ході перевірок, усунені.
Навчально-виробничий та навчально-виховний процес підготовки кваліфікованих кадрів і молодших спеціалістів здійснювався у відповідності до державних стандартів професійно-технічної та вищої освіти згідно положення про ступеневу освіту по ліцензованими професіям і спеціальностям та плану державного замовлення й договорів з центрами зайнятості та фізичними особами, створені необхідні умови для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників.
Випуск склав у 2016-2017 навчальному році 204 учня, з них: отримали дипломи – 188 учнів, диплом з відзнакою – 14, диплом молодшого спеціаліста – 27, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 16, робітничої кваліфікації з двох і більше професій – 148, з підвищеним розрядом – 102.
Працевлаштування випускників училища сьогодні – це дуже складна та кропітка робота. Інженерно-педагогічний колектив постійно замається цим питанням, і як результат – працевлаштовані 193 випускника , що складає 95% , за отриманою професією 175 випускників, що складає 91% 
Основним показником успішної діяльності ПТНЗ є організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування державного замовлення на наступний рік. Протягом навчального року профорієнтаційна робота та робота по формуванню державного замовлення проводилася у тісній співпраці з органами місцевої влади, районним центром зайнятості та роботодавцями замовниками робітничих кадрів на виконання положень Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців ,наукових ,науково-педагогічних та робітничих кадрів,підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів». Результатом роботи є підписання Договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним закладом і замовниками робітничих кадрів на 226 осіб за заявленими робітничими професіями за якими проводиться підготовка в навчальному закладі за кошти державного бюджету. Адміністрація та педагогічний колектив ,враховуючи вимоги сьогодення ,зміни в економіці , розуміють ,що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги головним є потреба роботодавців в підготовці конкретних спеціалістів , а також рівень їх підготовки. Тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота спільно із замовниками робітничих кадрів  та удосконалення системи взаємодії навчального закладу та підприємств і організацій на яких працевлаштовуються наші випускники. Адже тільки результати працевлаштування та закріплення випускників, рейтингове оцінювання рівня підготовки робітників,які дають замовники кадрів нададуть нам можливість усувати слабкі ланки в підготовці робітничих кадрів. В навчальному закладі відпрацьована система дослідження закріплення випускників на першому робочому місці, постійно проводиться моніторинг по вивченні причин звернення випускників до районної служби зайнятості. Недоліками вважаю формальне відношення до узагальнення виявлених в процесі моніторингу причин не закріплення випускників на першому робочому місці  Звертаю увагу на необхідність проводити системний аналіз причин не можливості працевлаштування за професією випускників та робота по усуненню таких.
Протягом навчального року внесені зміни та  затверджені правила прийому на навчання відповідно до  Типових правил прийому.
Профорієнтаційна робота проводиться на базі шкіл району протягом навчального року,фактично попередньо   відслідковуються та аналізуються дані про перспективи набору , враховуючи кількість випускників шкіл.
Згідно Державного контракту на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах , що попередньо поданий на Міністерство освіти і науки  план державного  замовлення на наступний навчальний рік становить 226 учнів ,вважаю ,враховуючи чисельність випускників та системну профорієнтаційну роботу, реально його забезпечити.

План державного замовлення на підготовку робітничих кадрів, не зважаючи на зменшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл, у поточному році склав 203 особи і У 2017-2018 навчальному році виконано державне замовлення на підготовку робітничих кадрів на 96%, молодших спеціалістів на 100%.
Створення необхідних умов для творчості педагогічних працівників та учнів, для використання й впровадження ними прогресивних форм та методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів, проведення підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників, їх економічного, правового й професійного навчання в інституті післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України та стажування безпосередньо на підприємствах.
Всі працівники згідно графіків та термінів таке навчання пройшли.
Навчальний заклад працює згідно статуту, робота колективу регламентується колективними договором. Порушень умов цих документів у минулому році не було, умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю не порушувалися.
Все майно використовувалося ефективно, порушень використання не виявлено.
На сьогодні всі розрахунки з установами, банками, організаціями та постачальниками здійснені, своєчасне й повне внесення платежів до бюджетів, кошториси доходів і видатків виконані, заборгованості по заробітній платі, енергоносіям, комунальним послугам, стипендії немає.
Споживання здійснюється в межах установлених лімітів. Вся фінансова та статистична звітність подається своєчасно.
У 2017-2018 навчальному році середньооблікова чисельність учнівського колективу за звітній період становила 373 осіб.
Підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів здійснюється згідно наявності атестації, ліцензії та сертифікатів акредитації училища.
Навчальний заклад веде підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів згідно потреб ринку праці, здійснює моніторинг цих потреб.
В цілому залишається збалансованість кількості працюючих в училищі з числом учнів та матеріальною базою навчального закладу.
На сьогоднішній день в училищі працює 105 осіб. В навчальному закладі сформувався висококваліфікований інженерно-педагогічний колектив, творчий та стабільний. Усі викладачі та майстри виробничого навчання мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи. Педагогічну діяльність в училищі здійснюють 62 педагогічних працівника, серед них викладачів вищої категорії – 10 осіб, І категорії – 7 осіб, ІІ категорії 11 осіб. Мають педагогічні звання «викладач методист» - 1 чоловік, 2 педагогічних працівника мають педагогічне звання «старший викладач», 3 майстра виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії», 2 – нагороджені знаком за вагомий внесок професійної освіти, 1 викладач нагороджений знаком Макаренка, 4 – знаком «Відмінником освіти України», 3 педагогічних працівника у різний період  отримали Обласну стипендію «За особливе досягнення в навчально-виховному процесі» . Їх педагогічні здобутки добре знають як в області, так і в країні.
Підготовка фахівців високого рівня вимагає майстерності педагогічних кадрів, які повинні успішно працювати на кінцевий результат: підготовку конкурентоспроможного висококваліфікованого робітника, здатного знайти собі застосування в умовах ринкових реформ, які вміють самостійно мислити, гнучко адаптуватися до нових вимог і самовдосконалюватися. Тому сьогодні в нашому училищі здійснюється пошук інноваційних шляхів підвищення якості підготовки фахівців.
На початку року училище у 2017-2018 н. р. працює над реалізацією          ІІ етапу нової науково-методичної проблеми «Удосконалення навчально-виховного процесу з метою активізації пізнавального та творчого потенціалу учнів».
Училище у 2017-2018 навчальному році працює над реалізацією ІІ етапу нової науково-методичної проблеми «Удосконалення навчально-виховного процесу з метою  активізації пізнавального та творчого потенціалу учнів» визначивши  таким чином основні напрямки роботи:
•    упровадження в навчально-виховний і навчально-виробничий процеси інноваційних виробничих і педагогічних технологій;
•    впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти;
•    ефективне використання наявного інформаційно-комп’ютерного забезпечення;
•    систематичне підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів;
•    участь педагогічних працівників, учнів у конкурсах професійної і фахової майстерності;
•    оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій;
•    активізація видавничої діяльності педагогічних працівників, та пропаганда кращого досвіду у засобах масової інформації, періодичних педагогічних виданнях, на веб-порталі «Профтехосвіта».
У вересні місяці ми успішно пройшли моніторинг якості освіти під керівництвом Ткаченко С.П., директора НМЦ ПТО у Херсонській області з питання: робота педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою,  яка спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу.
Із метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами,  працюють як предметні так і фахові методичні комісії, які опрацьовують теоретичні засади єдиної училищної методичної проблеми та напрями діяльності  згідно з річним планом роботи училища, із  урахуваннями побажання кожного педагогічного працівника щодо його особистої участі у методичній та навчально – виховній роботі. Методичні комісії у своїй роботи основну увагу  приділяють розгляду і внесенню корективів у робочі навчальні плани й програми, аналіз рівня навчальних досягнень учнів, удосконалення  навчально – матеріальної бази, обмін досвідом, підготовка і участь у конкурсах професійної майстерності як серед педпрацівників так і учнів, розробка та розгляд тематики дипломних робіт, проведення тижнів з предметів і професій, розробка критеріїв оцінювання та проведення  фахових конкурсів серед учнів «Кращий за професією».
•    Вже стало традицією проводити предметні та фахові тижні у І семестрі навчального року. 
•    В цьому році ми спробували впровадити новітні форми проведення тижнів.
•    З 6 по 13 вересням згідно з планом МК фізичного виховання та «Захисту Вітчизни»( голова МК Коновалов С.Г.) проведено тиждень фізичної культури за темою: «Здоровий спосіб життя – основа для успіху кожної людини» пройшла училищна спартакіада серед учнів.
•    З 27 вересня по 04 жовтня пройшов тиждень з предметів природничо – математичного циклу(голова МК Федченко О.В.), де були проведені: заняття математичного гуртка, конкурс малюнків, інтелектуальна гра «Ерудит - шоу».
•    20 жовтня, відповідно до плану проведення  тижня будівельних професій  (голова МК Сезько С.О.)  під гаслом «Моя професія – моя гордість». Були заплановані такі заходи виставка презентацій «Сучасне будівництво», виставка технологічних карт, макетів будівель з паперу. Також  пройшов  майстер-клас  з  будівельних професій  у виконанні майстра в/н   Алейченко М В.
•    Тиждень соціально – гуманітарного циклу розпочався, з  9 листопада  з  урочистого  відкриття І етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. Шкликова Наталя Миколаївна, викладач української мови та літератури, голова МК, розпочала свято з історії  заснування Міжнародного  конкурсу з української мови.
•    16 листопада відбулося свято японської культури й мистецтва під назвою: «В обіймах Сонця і Краси», яке підготували й провели гуртківці театральної студії «Едельвейс» та поетичного клубу «Сузір’я» (керівник Романюта Л. М.) в рамках проголошення 2017 року – роком Японії в Україні. 
•    В рамках тижня перукарської справи 30 листопада пройшов парад зачісок в етнічному стилі. Під керівництвом Худик КО, майстра виробничого навчання з професій «Перукар, перукар – модельєр». 
•    У грудні пройшов Всеукраїнський  тиждень права,  12 грудня був проведений Всеукраїнський урок права  на тему «Права людини».  Захід провели, викладачі історії та правознавства Пирогова Ю.В., Щирова М.М., які  нагадали легенду виникнення права і становлення  державного статусу захисту прав людини.
•    Згідно річного плану з 06 грудня по 12 грудня 2017 року в училищі було проведено тиждень автомобільного транспорту. В рамках тижня був проведений конкурс «Кращий по професії «Слюсар з ремонту автомобілів». Всього в загально училищному конкурсі по групах взяло участь 12 учнів. Конкурс був організований й  проведений викладачами: Худиком І.В., Удодом П. М., Гульчаком І.А., майстрами в/н Бітюковим М. В., Федько В. О. Конкурс показав, що в процесі виконання робіт більшість учнів вміло працюють з інструментом, обладнанням, читають креслення, правильно визначають технологічний процес, дотримуються правил безпечних умов праці і показують хороші професійні знання, вміння і навички.
Відповідно до  річного плану  роботи, в училищі був проведений конкурс методичних розробок теоретичних та практичних занять. 
Конкурс проводився з метою:
•    пошуку нових сучасних форм, методів, моделей організації навчального процесу з предметів загальноосвітнього циклу, спеціальних дисциплін, виробничого навчання; 
•    активізації педагогічних працівників щодо підвищення якості навчання та методики проведення уроків, впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційих технологій,
•    розвитку творчої майстерності викладачів й майстрів училища;
•    створення методичної електронної скарбнички кращих розробок уроків.
У конкурсі взяли  участь  представники всіх методичних комісій, а саме Романюта Л.М., Мартинцова Н.Ю., Пирогова Ю.В.,  Куцуба Ю.А., Худик І.В, Сезько С.О., Худик К.О., Бітюков М.В.
Хочеться відмітити викладачів, які приймали участь  у  конкурсах  педагогічної майстерності:
    Всеукраїнський конкурс від видавництва «Шкільний світ»  під назвою  Панорама творчих уроків – 2017 «Сучасний урок: нові форми».  Дипломами були наороджені наші викладачі: Романюта Л.М. Мартинцова Н.Ю. Пирогова Ю.В. Абрамець В.І.
•    Всеукраїнський конкурс сучасних освітян «Умію вчити» від Івана Іванова та провідних компаній України. Грамотами були
Училище приймало участь у всіх заходах НМЦ ПТО Херсонської області: олімпіадах, конкурсах фахової майстерності серед учнів, які посіли призові місця.
А саме: кращій учнівській твір , присвячений історії національно-визвольній боротьби українського та кримськотатарського народу з тоталітарним режимом СРСР  Павленко кирил-2 місце в облостному конкурсі(викладач Щирова М.Н.) відбулася олімпіада з предмету  «Електротехніка». 1 місце Морсков Тимофе на областном конкурсе серед учнів з професії» Муляр» 3 місце одержав Халілов Мірсуін 2 грудня відбулася церемонія вручення нагород «Вогонь Прометея» переможцям обласного конкурсу «Учень року 2017» серед професійно-технічних навчальних закладів Херсонщини. Конкурс проводиться в рамках обласної акції «З Україною в серці», започаткованої у 2014 році Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Херсонській області. За рішенням журі нагородою «Вогонь Прометея» були відзначені переможці у різних номінаціях:* Учень нашого училища Сухонос Сергій був представлений у номінації «Вчинок року* та получив цю нагороду
З метою активізації роботи педагогічних працівників щодо оновлення навчально-матеріальної бази і комплексно-методичного забезпечення предметів та професій, виявлення кращого досвіду із використання сучасних дидактичних засобів було взято участь в оглядах-конкурсах на звання:
«Краще матеріально-технічне та комплексно-методичне забезпечення онкурсі  на краще МТЗ і КМЗ предметів "Історія України" та "Всесвітня історія"
•    Переможцям стала викладач Щирова М.Н. яка отримали диплом І ступеня.
 В областном конкурсе Учитель року - 2017" номінація "Біологія переможцем стала Отрощенко Ю.В.  і як     кращий працівник профтеосвіти отри мала грошову нагороду-- 5000 грн.
 Мартинцова Наталя Юріївна, викладач географії та економіки стала призером обласного конкурсу і отримала Диплом ІІ ступеня за кращу методичну розробку уроку з географії
 Навчально – методичним центром  професійно – технічної освіти у Херсонській області в квітні проводився обласний конкурс на кращу розробку уроку з географії "Подорожуємо країнами Європейського Союзу".
Конкурс проводився з метою пошуку нових сучасних форм, методів, моделей організації навчального процесу з географії, де участь  взяли  13 ПТНЗ області.
 нагороджені:  Романюта Л.М. та Пирогова Ю.В
               З метою покращення кадрового забезпечення та підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, згідно  графіку комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, пройшли курси підвищення кваліфікації такі педагогічні працівники: Федченко О.В. Шапорова Ю.В.. У місті Києві як заступник директора з виховної роботи пройшла курси Мартинцова Н.Ю. та  як директор навчального закладу - Маслов І.Г.
         Основним показником творчої діяльності педагогів є наявність педагогічних знахідок, ідей, що згодом утворюють педагогічний досвід. Традиційно  продовжується  діяльність по розповсюдженню досвіду педагогічних наробок викладачів та майстрів на сторінках всеукраїнських фахових періодичних видань та на освітніх порталах в мережі Інтернет. 
      Протягом  І семестру  навчального року у фахових виданнях були надруковані матеріали  у кількості -17 публікацій з досвіду роботи:   
1    Пирогова Ю.В.    викладач історії та правознавства    «Юридична відповідальність»    Журнал «Історія та правознавство»    № 27, вересень 2017
2    Пирогова Ю.В.    методист    Сценарій педагогічного турніру
«У світі інноватики»    журнал «Профтехосвіта», № 10, жовтень 2017
3    Мартинцова Н.Ю.    заступник директора  з ВР    «Виховна робота в ПТНЗ в умовах модернізації професійної освіти»    журнал «Профтехосвіта», № 10, жовтень 2017
4    Бондаренко В.І.    майстер виробничого навчання    «Оздоблення віконних та дверних прорізів»    журнал «Профтехосвіта», № 11, листопад 2017
5    Романюта Л.М.    викладач зарубіжної літератури    Театралізоване свято
«Японія – країна вранішнього сонця»    Освітній портал
Super urok.
Листопад 2017
6    Худик  К.О.    майстер виробничого навчання    Тема уроку № 11.1: «Виконання хімічної завивки на натуральне волосся»
    Майстерня вчителя № 3,
30 лютого 2018
7    Худик І.В.    викладач спецдисциплін    Тема уроку: «Трансмісія автомобіля. Призначення та типии трансмісій»
    Майстерня вчителя № 3,
30 лютого 2018
8    Дичук О.П.    майстер виробничого навчання    Тема уроку 2.1: Контрольний огляд автомобіля. Рух з невеликою швидкістю    Майстерня вчителя № 3,
30 лютого 2018
9    Щербина О.В.    викладач фізичного виховання    Естафети з фізичної культури
Зимова естафета    Майстерня вчителя № 3,
30 лютого 2018
10    Ястреб П.П.    майстер виробничого навчання    Тема уроку №7.2 Розкрій гіпсокартоних листів.    Майстерня вчителя № 3,
30 лютого 2018
11    Сезько С.О.    викладач спецдисциплін    Тема уроку: Загальні відомості та особливості будівельних креслень.    Майстерня вчителя № 3,
30 лютого 2018
12    Мартинцова Н.Ю.
Пирогова Ю.В.
Коновалова О.М.    заст.. директора 
з ВР,
методист, психолог
    Свято до Дня українського добровольця
«Слава добровольцям України»    Майстерня вчителя № 3,
30 лютого 2018
13    Пирогова Ю,В.
Щирова М.М.    викладачі історії та правознавства    Тема  уроку: «Права людини»    Майстерня вчителя № 3,
30 березня 2018
14    Якуніна М. В.    викладач історії та правознавства    Тема: «Жіноча стрижка  «Класичне каре»».
    Майстерня вчителя № 3,
30 березня 2018
15    Іванова В.І.    майстер виробничого навчання    Тема: Виконання прийомів з простої штукатурки. Нанесення, розрівнювання розчину з послідуючим затиранням.    Майстерня вчителя № 3,
30 березня 2018
16    Бітюков М.В.    майстер виробничого навчання    Тема: Технічне обслуговування двигуна.
    Майстерня вчителя № 3,
30 березня 2018
17    Пирогова Ю.В    методист    «Система роботи над єдиною науково – методичною проблемою»    Професійно- технічна освіта № 1, 2018р.
    
Вся виховна робота в училищі спрямована на виховання підростаючого покоління, а саме:
    виховання на засадах патріотизму, національної гордості, поваги до історичного минулого українського народу та загальнолюдських цінностей;
    виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;
    підвищення престижу військової служби, ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя;
    сприяння набуттю робітничою молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, спроможності дотримуватися законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
    розвиток творчих здібностей, підтримку обдарованої молоді.
З метою виконання поставлених виховних завдань систематично організовуються й проводяться відкриті заходи, свята, години спілкування, зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами, ветеранами Другої світової війни, воїнами бойових дій в АТО на Сході України тощо.
Соціально-психологічною службою здійснюється постійний соціальний супровід категорійних учнів, учнів «групи ризику», важковихованих, просвітницька та консультаційна робота з батьками щодо вирішення питань у вихованні дітей, надання їм практичних порад. 
Станом на 1 вересня 2017 року в училищі навчаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 21; діти-інваліди – 4, діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії – 1, діти з багатодітних сімей – 19, діти з малозабезпечених сімей – 21, діти, переселені з зони АТО – 2, діти учасників АТО – 5.
Спільно з представниками соціальних служб міста та району, лікарем-наркологом проводяться тренінги та лекції щодо орієнтації на здоровий спосіб життя учнів.
Гурткова робота в нашому училищі спрямована на задоволення потреб учнів, розкриття талантів, здібностей, підвищення та зміцнення їхнього здоров’я.
Працює 7 гуртків художньої самодіяльності (вокальний, театральний, вокально-інструментальний, драматичний, танцювальний та інші), для занять спортом (футбольна, баскетбольна, настільний теніс, волейбольний, стрілецький тир) – тому в училищі проходить багато спортивних змагань. Є у нас і результати: в обласній спартакіаді серед команд ПТНЗ у 3 зоні з волейболу юнаки посіли І місце і дівчата І місце. З баскетболу юнаки І місце, а дівчата – ІІ місце. Кращих спортсменів нагородили грамотами, пирогами та матеріальним заохоченням. Також за підсумками І семестру 2017-2018 навчального року були нагороджені кращі групи.
Серед груп на основі базової загальної середньої освіти:
    І місце – гр. № 22 (класний керівник Сезько С.О., майстер в/н Куртаметов С.);
    ІІ місце – гр. № 15 (класний керівник Худик І.В., майстер в/н        Ємець К.М.);
    ІІІ місце – гр. № 35 (класний керівник Пермякова І.О., майстер в/н Бітюков М.В.);
Серед груп на основі повної загальної середньої освіти:
    І місце – гр. № 41 (куратор Коновалов С.Г.);
    ІІ місце - гр. № 5 (класний керівник Соколовська В.В., майстер в/н Алейченко М.В.);
    ІІІ місце – гр. № 2 (класний керівник Худик К.О., майстер в/н Новікова Л.В.).
За перші місця премія видана в розмірі 3000 грн.; за 2-е місце – 2000 грн., за 3-е місце – 1000 грн.
Також в кінці року були нагороджені командири груп, і найактивніші учні за успіхи у навчанні, спорті та громадському житті на загальну суму - 
В зональних змаганнях обласної Спартакіади серед ПТНЗ з волейболу наші команди юнаків та дівчат посіли перші місця, з баскетболу – команда юнаків зайняла І місце, а команда дівчат – ІІ місце. В обласних змаганнях з настільного тенісу (керівник Михайлов Ю.Є.) команда юнаків виборола І місце, а дівчат – ІІІ місце.
Також пройшли загальноучилищні змагання зі стрільби, в яких прийняли участь 180 учнів.
Педагогічний колектив приділяє велику увагу патріотичному вихованню нашої молоді.
Важливим чинником поглиблення виховання молоді в дусі патріотизму, національної свідомості, людяності, толерантності є волонтерський загін «Промінь», який протягом  навчального року став ініціатором добрих справ та акцій, серед них:
Інформація про проведені заходи протягом 2017 – 2018 навчального року.
ВЕРЕСЕНЬ
1.    День знань 1 вересня відбулося урочисте свято Першого дзвоника, на якому були присутні учні, їхні батьки, члени педагогічного колективу і підведені підсумки з виховної роботи за 2016 - 2017 навчальний рік та нагороджені грамотами учні, що досягли певних результатів у обласних та всеукраїнських конкурсах.
2.    День фізичної культури та спорту 7 вересня в рамках святкування Дня фізичної культури та спорту  України  відбувся спортивно-масовий захід, в  програмі заходу було: біг 60 м, підтягування на перекладині, стрибки на скакалці (дівчата), армреслінг, штовхання гирь, стрибки у довжину з розбігу.
3.    Інноваційний проект "Університет третього віку" протягом вересня місяця на базі нашого училища були проведені заняття інноваційного проекту, що реалізує один з найважливіших принципів навчання - навчання впродовж всього життя. Студентами університету є люди похилого віку, пенсіонери, які бажають отримати нові знання, розширити свій світогляд та власні можливості.
4.    Бібліотечна конференція «Мудрість бо великая є...» 27.09.2017 року в бібліотеці ВПУ № 17 проходила бібліотечна конференція «Мудрість бо великая є...», яка була присвячена Всеукраїнській декаді бібліотек. Проводили конференцію бібліотекар училища Новацька Дарина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Романюта Лариса Миколаївна. На конференцію була запрошена директор Генічеської районної бібліотеки Стрельцова Віра Григорівна.
5.    Батьківські збори 29.09. 2017 року були проведені загально училищні батьківські збори і проаналізовано успішність роботи навчального закладу за 2016-2017 н.р. та окреслені плани на майбутній.
ЖОВТЕНЬ
6.    День працівників освіти Відбулося таке свято і в нашому училищі. В актовій залі зібрався весь педагогічний колектив, а учні  групи № 22 разом з класним керівником Сезько С. О. та майстром виробничого навчання Куртаметовим С. Е. підготували  концертні номери й привітання. Цього дня до нас завітали почесні гості - міський голова Тулупов О. В. та голова районної ради Євстратов А. О., які привітали зі святом  
7.    Зустріч з лікарем-наркологом "Відверта розмова про наркотики"    05  жовтня 2017 року для учнів гуртожитку було проведено профілактичну бесіду на тему "Відверта розмова про наркотики", яку підготували та провели: лікар-нарколог Семенов В. М., соціальний педагог училища Батрак Н. М.
8.    "Здоров'я - цінність нашого життя" 11 жовтня 2017 року практичним психологом училища Коноваловою О. М. та психологом Генічеського районного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Брянцевою А. С. було проведено бесіду на тему "Здоров'я - цінність нашого життя" для учнів І курсу.
9.    Літературна вітальня  12 жовтня - До нашого училища в цей день були запрошені керівник поетичного клубу м. Генічеська Біляєва Ірина та поетеса Алла Степаненко з м. Павлограда, які розповідали про життєвий і творчий шлях поетеси С. Василенко, декламували її вірші, ділилися спогадами про цю незвичайно талановиту жінку.
10.     «Лунає гордо всюди і повік, звання велике – України захисник»       13 жовтня на подвір'ї нашого училища пройшла святкова лінійка, яку підготувала і провела соціальний педагог Батрак Н. М. та учнівське самоврядування.
11.     Підсумки змагань з міні-футболу Протягом вересня - жовтня 2017 року в училищі проходили змагання з міні- футболу. У напруженій боротьбі серед учнів І - ІІ курсів переможцями стали команда групи №12, а серед учнів ІІІ - V курсів перемогу виборола команда групи №41. Далі змагання продовжилися за кубок училища першості з міні-футболу. Перемогу одержала команда учнів групи №207.
12.    Акція "З добром у серці", яка тривала протягом жовтня місяця 2017 року. Цього разу волонтери та самоврядування збирали кошти на лікування дитини наших учів групи № 32 Шкляєвої Лідії та учня групи № 51 Галана Антона. Спільними силами нам вдалося зібрати тисячу чотириста вісімдесят п'ять гривень.
13.     Урок пам’яті «А пам'ять священна… » До Дня визволення України від нацистських загарбників 31-го жовтня в актовому залі училища класний керівник групи № 205 Івахненко Є. О. та майстер виробничого навчання Луців О. П. провели урок пам'яті «А пам'ять священна...» (до 73-річниці визволення України й м. Генічеська від нацистських загарбників у роки Другої світової війни) із  запрошенням ветерана Другої Світової війни Тарасова Григорія Яковича.
14.    Акція «Доброта, як сонце гріє» Протягом вересня - жовтня місяців в нашому училищі волонтерським загоном "Промінь" було оголошено акцію під назвою "Доброта, як сонце гріє". Метою благодійної акції стало збір теплих речей, взуття, дитячих речей для дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, а також сімей, що опинилися в складних життєвих умовах. Зібрані речі були передані у благодійну організацію Червоний хрест.
ЛИСТОПАД
15.     Психолого - педагогічний консиліум 7 листопада в училищі традиційно був проведений Психолого - педагогічний консиліум по учням І курсу навчання.
16.    Золота осінь 8 листопада 2017 року керівники групи № 5 Соколовська В. В. та Алейченко М. В. організували та провели свято «Осінній калейдоскоп».
17.     Обласна Спартакіада з баскетболу 8 листопада 2017 року проводилася обласна Спартакіада серед команд професійно-технічних навчальних закладів Херсонщини з баскетболу в зоні № 3, до якої відносяться ВПУ №17, ПТУ №27, ПТУ №23. Команда дівчат поступилася учням ПТУ № 27 та посіла ІІ місце. Команда юнаків перемогли всіх своїх опонентів і виборола І місце.
18.    Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика «Розквітай, рідна мова!»  9 листопада 2017 року відбулося урочисте відкриття І етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.
19.     Акція "Хай серце не втрачає доброти" 15 листопада волонтерами нашого училища спільно з Генічеським територіальним центром соціального обслуговування пройшла акція під назвою "Хай серце не втрачає доброти". В рамках цієї акції волонтери нашого училища учні групи № 35 Озеров Богдан, Абільзатов Февзі, Ткаченко Сергій надали волонтерську допомогу  в наведенні порядку на присадибній ділянці одиноко проживаючому громадянину Дронову Є. Р.

 

Далі: