- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через web-сторінку vpu17.ucoz.ua, засоби масової інформації та інформаційні стенди, оголошення, буклети тощо:

2.5. Прийом учнів на навчання до училища здійснюється: за державним та/або регіональним замовленням з наступних ліцензованих професій:

- підготовка кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти:

Код КП

Найменування професії

Рівень кваліфікації (розряд, категорія, клас)

Термін навчання

Обсяг прийому (чол.)

7133

7132

7141

Штукатур

Лицювальник-плиточник

Маляр

2-3; 4;

2; 3

2

3 роки

24

7122

7214

 

7212

Муляр

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Електрозварник ручного зварювання

2-3, 4,

2

 

2

3 роки

24

7231

8322

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Водій автотранспортних засобів

2; 3; 4

 

С

3 роки

24

- підготовка кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти:

Код КП

Найменування професії

Рівень кваліфікації (розряд, категорія, клас)

Термін навчання

Обсяг прийому (чол.)

8332

 

8322

Машиніст крана автомобільного

Водій автотранспортних засобів

4; 5

 

С

8 місяців

24

7133

7132

7122

Штукатур

Лицювальник-плиточник

Муляр

2-3, 4, 5

2; 3

2-3

2 роки

24

5141

Перукар (перукар-модельєр)

Перукар

ІІ класу

І класу

Перукар-модельєр

1 рік

6 місяців

24

7231

8322

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Водій автотранспортних засобів

2; 3; 4; 5

 

С

1 рік

9 місяців

24

підготовка молодших спеціалістів:

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Рівень кваліфікації (розряд, категорія, клас)

Термін навчання

Обсяг прийому (чол.)

192

Будівництво та цивільна інженерія

молодший спеціаліст

2 роки

15

247

Автомобільний транспорт

молодший спеціаліст

2 роки

15

- за рахунок фізичних та юридичних осіб підготовка слухачів (професійно-технічне навчання та підвищення кваліфікації):

Код КП

Найменування професії

Рівень кваліфікації (розряд, категорія, клас)

Термін навчання

Обсяг прийому (чол.)

8322

Водій автотранспортних засобів

В

2,5 місяці

25

8323

Водій автотранспортних засобів

D

2,5 місяці

10

8324

Водій автотранспортних засобів

СЕ

1,5 місяці

10

4112

Оператор комп’ютерного набору

ІІ клас

3 місяці

30

7212

Електрогазозварник

2; 3; 4; 5

6 місяців

45

7124

Столяр будівельний

2; 3; 4; 5

6 місяців

15

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

3; 4

6 місяців

15

 

2.6. Усім випускникам, які завершили повний курс первинної професійної підготовки й успішно склали державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або класу та видається диплом державного зразка.

2.7. Випускникам, які навчалися за навчальними планами з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» видається диплом державного зразка.

2.8. Слухачам, які опанували курс професійно-технічного навчання, успішно склали кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної категорії та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

2.9. На денну форму навчання приймаються громадяни, які за станом здоров’я здатні здобути професії, вказані у п. 2.5. Правил, про що засвідчує медична довідка форми 086-У з відповідним висновком лікаря.

2.10. Вступні випробування з усіх професій або окремих професій можуть проводитися у разі більшої кількості поданих вступниками заяв для вступу до училища, ніж передбачено державним замовленням.

Перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форма їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо), порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал, порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань розглядаються та затверджуються педагогічною радою училища до початку роботи приймальної комісії.

2.11. У разі, якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, і не мають жодних пільг для вступу, передбачених розділом 5 Правил прийому, переважне право на зарахування надається тим, хто має договори, направлення на навчання від підприємств, установ, організацій; діти з багатодітних сімей; з сімей, де є тільки один з батьків; учні, які пройшли профільне навчання; які вже працювали за обраними для навчання професіями й бажають підвищити кваліфікаційний рівень тощо.

2.12. Приймальна комісія працює щоденно з понеділка по п’ятницю з  8.00 до 16.00.

ІІІ. Документи для вступу.

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища із зазначенням обраної професії та спеціальності, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня в училище для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти (оригінал або його завірену копію);

- медичну довідку за формою 086-У з підтвердженням професійної придатності;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.

Вступники пред’являють особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»),свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад.

Усі копії документів завіряються в установленому порядку.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (договір-направлення, угоду тощо).

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору:

- за результатами співбесіди;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Учні училища, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти та пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в училищі здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється у відповідності до ліцензійних обсягів на підставі поданої заяви або шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

Далі: