1.3. Громадяни України користуються рівними правами при вступі до училища відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до училища здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- «кваліфікований робітник»

- «молодший спеціаліст».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України та /або видатків, з місцевих бюджетів, на умовах державного та /або регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне та /або регіональне замовлення,  також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1 Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

2.2 Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії та порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через web-сторінку vpu17.ucoz.ua, засоби масової інформації та інформаційні стенди, оголошення, буклети тощо:

2.5. Прийом учнів на навчання до училища здійснюється: за державним та/або регіональним замовленням з наступних ліцензованих професій:

- підготовка кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти:

Код КП

Найменування професії

Рівень кваліфікації (розряд, категорія, клас)

Термін навчання

Обсяг прийому (чол.)

7133

7132

7141

Штукатур

Лицювальник-плиточник

Маляр

2-3; 4;

2; 3

2

3 роки

24

7122

7214

 

7212

Муляр

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Електрозварник ручного зварювання

2-3, 4,

2

 

2

3 роки

24

7231

8322

Слюсар з ремонту автомобілів

Водій автотранспортних засобів

2; 3; 4

С

3 роки

24

- підготовка кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти:

Код КП

Найменування професії

Рівень кваліфікації (розряд, категорія, клас)

Термін навчання

Обсяг прийому (чол.)

8332

 

8322

Машиніст крана автомобільного

Водій автотранспортних засобів

4; 5

 

С

8 місяців

24

7133

7132

7122

Штукатур

Лицювальник-плиточник

Муляр

2-3, 4, 5

2; 3

2-3

2 роки

24

5141

Перукар (перукар-модельєр)

Перукар

ІІ класу

І класу

Перукар-модельєр

1 рік

6 місяців

24

7231

8322

Слюсар з ремонту автомобілів

Водій автотранспортних засобів

2; 3; 4; 5

С

1 рік

9 місяців

24

- підготовка молодших спеціалістів:

Код

Найменування спеціальності

Рівень кваліфікації (розряд, категорія, клас)

Термін навчання

Обсяг прийому (чол.)

192

Будівництво та цивільна інженерія

молодший спеціаліст

2 роки

15

247

Автомобільний транспорт

молодший спеціаліст

2 роки

15

- за рахунок фізичних та юридичних осіб підготовка слухачів (професійно-технічне навчання та підвищення кваліфікації):

Код КП

Найменування професії

Рівень кваліфікації (розряд, категорія, клас)

Термін навчання

Обсяг прийому (чол.)

8322

Водій автотранспортних засобів

В

2,5 місяці

25

8323

Водій автотранспортних засобів

D

2,5 місяці

10

8324

Водій автотранспортних засобів

СЕ

1,5 місяці

10

4112

Оператор комп’ютерного набору

ІІ клас

3 місяці

30

7212

Електрогазозварник

2; 3; 4; 5

6 місяців

45

7124

Столяр будівельний

2; 3; 4; 5

6 місяців

15

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

3; 4

6 місяців

15

2.6. Усім випускникам, які завершили повний курс первинної професійної підготовки й успішно склали державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або класу та видається диплом державного зразка.

2.7. Випускникам, які навчалися за навчальними планами з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» видається диплом державного зразка.

2.8. Слухачам, які опанували курс професійно-технічного навчання, успішно склали кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної категорії та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

2.9. На денну форму навчання приймаються громадяни, які за станом здоров’я здатні здобути професії, вказані у п. 2.5. Правил, про що засвідчує медична довідка форми 086-У з відповідним висновком лікаря.

2.10. Вступні випробування з усіх професій або окремих професій можуть проводитися у разі більшої кількості поданих вступниками заяв для вступу до училища, ніж передбачено державним замовленням. Перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форма їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо), порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал, порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань розглядаються та затверджуються педагогічною радою училища до початку роботи приймальної комісії.

2.11. У разі, якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, і не мають жодних пільг для вступу, передбачених розділом 5 Правил прийому, переважне право на зарахування надається тим, хто має договори, направлення на навчання від підприємств, установ, організацій; діти з багатодітних сімей; з сімей, де є тільки один з батьків; учні, які пройшли профільне навчання; які вже працювали за обраними для навчання професіями й бажають підвищити кваліфікаційний рівень тощо.

2.12. Приймальна комісія працює щоденно з понеділка по п’ятницю з  8.00 до 16.00.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища із зазначенням обраної професії та спеціальності, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня в училище для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти (оригінал або його завірену копію);

- медичну довідку за формою 086-У з підтвердженням професійної придатності;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.

Вступники пред’являють особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад.

Усі копії документів завіряються в установленому порядку.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (договір-направлення, угоду тощо).

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору:

- за результатами співбесіди;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Учні училища, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти та пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в училищі здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності). Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється у відповідності до ліцензійних обсягів на підставі поданої заяви або шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення, виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до училища на третю ступінь навчання за відповідною спеціальністю;

- особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до училища за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до училища здійснюється наказом директора училища.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до училища на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України та/або видатків, місцевих бюджетів, на умовах державного та/або регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного та/або регіонального замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Першочергове право на заселення до гуртожитку мають особи, визначені у п 5.1., а також особи, які на момент зарахування не досягли повноліття.

6.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом    10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) училище може проводити додатковий прийом.

6.4. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.5. Матеріали, які засвідчують результати випускних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.6. Прийом документів від вступників починається 1 червня й завершується 23 серпня.

6.7. Контроль за дотриманням Правил прийому на навчання до училища на 2018 рік здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.